સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ક્યો ખર્ચ નિભાવ ખર્ચ ગણાય નહીં ?

સામાન્ય સુપરવિઝન ખર્ચ
રંગરોગાન તથા ઓઇલિંગ ખર્ચ
સર્વિસ તથા મરામત ખર્ચ
ટાયર-ટયુબનો ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ક્યો ખર્ચ હોટલ સેવા પડતરમાં ધ્યાને લેવાતો નથી ?

રૂમ–એટેન્ડન્ટ્સ તથા વેઈટરનો પગાર
આંતરિક સુશોભન ખર્ચ
ધોબીનો ખર્ચ (ધોલાઈ, ઈસ્ત્રી વગેરેનો).
યંત્રોનો ઘસારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે પૈકી કયું વિધાન સેવા પડતર પદ્ધતિને લાગુ પડતું નથી?

તેનો ઉપયોગ ઉત્પાદન પડતર નક્કી કરવા થાય છે.
તે પડતર નક્કી કરવા સંયુક્ત એકમનો ઉપયોગ કરે છે.
તેમાં સ્થિર ખર્ચ અને ચલિત ખર્ચ તેમ વર્ગીકરણ કરાય છે.
પડતર શોધવાનો આધાર સેવાના પ્રકાર પર રહેલો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP