સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કાચો નફો એ બંન્ને વચ્ચેનો તફાવત છે ?

વેચાણ અને અપ્રત્યક્ષ ખર્ચા
વેચાણ અને વેચેલા માલની પડતર
વેચાણ અને બધા જ ખર્ચા
કુલ મિલકત અને કુલ જવાબદારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ચૂકવવાની બાકી મજૂરીના હવાલાની અસર ન આપવામાં આવે તો ચોખ્ખો નફો

વાસ્તવિક કરતાં વધુ
વાસ્તવિક જેટલો જ
કોઈ અસર થશે નહિ
વાસ્તવિક કરતાં ઓછો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ એવો ખર્ચ છે જે ___

ચૂકવવાનું બાકી ખર્ચ છે.
અગાઉથી ચુકવેલ છે.
પાછલા વર્ષ માટે ચૂકવેલો ખર્ચ છે.
ચાલુ વર્ષ માટે કરેલો ખર્ચ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP