સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વર્ષના અંતે જાંગડ વેચેલા માલ અંગે ગ્રાહક તરફથી કોઈ નિર્ણય અંગે માહિતી મળેલી ન હોય ત્યારે સ્ટોક અંગે કઈ હવાલાનોંધ કરવામાં આવે છે ?

ગ્રાહક પાસે સ્ટોક ખાતે ઉ તે વેપાર ખાતે
વેચાણ ખાતે ઉ તે ગ્રાહક ખાતે
વેપાર ખાતે ઉ તે ગ્રાહક પાસે સ્ટોક ખાતે
ગ્રાહક ખાતે ઉ તે વેચાણ ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું હિસાબી ધોરણ 1 (Ind As 1) મુજબ નાણાંકીય પત્રકમાં સમાવિષ્ટ છે ?

રોકડ પ્રવાહ પત્રક
આપેલ તમામ
પાકું સરવૈયું
નફા નુકસાન ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૈવિક મિલકતો કયા હિસાબી ધોરણ સંબંધિત છે ?

હિસાબી ધોરણ - 1
હિસાબી ધોરણ - 41
હિસાબી ધોરણ - 21
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણો (IndAs) કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા ક્યારે સૂચિત કરવામાં આવ્યા.

ફેબ્રુઆરી, 2015
માર્ચ, 2016
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
એપ્રિલ, 2015

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP