સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જુદા જુદા મહિનાઓના ઉત્પાદનના એકમો અને તૈયાર માલના સ્ટોકના એકમો નીચે મુજબ છે.
માસઉત્પાદન (એકમોમાં)તૈયાર માલનો સ્ટોક (એકમો)
માર્ચ80002000
એપ્રિલ70001000
મે90003000
એકમદીઠ વેચાણકિંમત ₹ 200 છે.
એપ્રિલ મહિનાના કુલ વેચાણની રકમ જણાવો.

₹ 16,00,000
₹ 12,00,000
₹ 14,00,000
₹ 18,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકનોંધી હિસાબી પદ્ધતિમાં :

અમુક વ્યવહારની એક અસર અને અમુક વ્યવહારની બે અસર અપાશે.
અમુક વ્યવહારની અસર જ ન આપવામાં આવે.
દરેક વ્યવહારની બે અસર જ અપાશે.
દરેક વ્યવહારની એક જ અસર અપાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એકનોંધી પદ્ધતિ મુજબ નફો શોધવા :

કાચું વેપાર ખાતું બનાવાય છે.
નફા-નુકસાન મેળવણી પત્રક બનાવાય છે.
સ્થિતિ દર્શક નિવેદન બનાવાય છે.
દ્વિનોંધીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડ વેચાણ / રોકડ ખરીદી / રોકડમાં લાવેલ વધારાની મૂડી શોધવા માટે :

દેવાદારોનું ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે.
સ્થિતિ દર્શક નિવેદન તૈયાર કરવામાં આવશે.
લેણીહૂંડી ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે
રોકડ ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
લેણદારોને વેચાણ શેરો કરેલી લેણીહૂંડી નકારાય ત્યારે :

લેણદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને લેણીહૂંડીઓનું ખાતું જમા થાય.
લેણીહૂંડીઓનું ખાતું ઉધાર થાય અને લેણદારોનું ખાતું જમા થાય.
દેવાદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને લેણદારોનું ખાતું જમા થાય.
લેણદારોનું ખાતું ઉધાર થાય અને દેવાદારોનું ખાતું જમા થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP