સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માર્ગસ્થ માલ મુખ્ય ઓફિસના પાકા સરવૈયામાં ___ બતાવાય છે.

મિલકત લેણા બાજુ
સ્ટોકમાંથી બાદ કરાય
મૂડી દેવાં
લેણદારમાં ઉમેરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શાખાને 1-7-2018 ના રોજ 2,00,000નું ફર્નિચર મોકલવામાં આવ્યું. ઘસારાનો દર 15% છે તો સીધી લીટીની પદ્ધતિએ 31-3-2019 ના રોજ ઘસારાની રકમ કેટલી થાય.

એક પણ નહિ
22,500
30,000
15,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP