બાયોલોજી (Biology)
લેમ્પબ્રશ રંગસૂત્રો આ દરમિયાન બને છે ?

પૂર્વાવસ્થા
ડિપ્લોટીન
ભાજનાવસ્થા-I
આંતરાવસ્થા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકીય કોષની દ્વિકીય અવસ્થામાં કોલ્ચિસિન ઉમેરવાથી શું થાય છે ?

DNA બેવડાય
સેન્ટ્રોમિયરના નિર્માણને અવરોધે
સમભાજન અવરોધે
સમભાજનીય ત્રાકના નિર્માણને અવરોધે

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં સમવિભાજનીય કોષોમાં કઈ રચના સામાન્યતઃ નોંધાતી નથી?

કોષીય તક્તી
સેન્ટ્રોમિયર
ત્રાકતંતુ
તારાકેન્દ્ર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ-1 અર્ધસૂત્રણ વિભાજન છે અને અર્ધીકરણ-II સમસૂત્રણ વિભાજન છે કારણ કે,

વ્યતીકરણ પામે છે.
સમજાત રંગસૂત્રની જોડ બને છે.
સમજાત રંગસૂત્રોના અલગ થવાની ઘટના છે.
રંગસૂત્રીકાનું અલગીકરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મેન્ડેલિયન કારક (Aa) વિશ્લેષણ શેમાં થાય છે ?

અયગોટીન
ડિપ્લોટીન
ભાજનોત્તરાવસ્થા-II
ભાજનોત્તરાવસ્થા-I

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP