બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણમાં પિતૃકોષથી તેમજ બાળકોષથી તેઓ કઈ બાબતે અલગ પડે છે ?

વિશ્લેષણ અને સ્વતંત્ર પ્રભાવિતા
વિશ્લેષણ, વ્યતીકરણ
વિશ્લેષણ, સ્વતંત્ર, પ્રભાવિતા, વ્યતીકરણ
સ્વતંત્ર, પ્રભાવિતા, વ્યતીકરણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભજનાવસ્થામાં રંગસૃત્રિકાઓની સંખ્યા કેટલી હોય છે ?

અર્ધીકરણ અને સમભાજન બંનેમાં બે
એક સમભાજનમાં અને બે અર્ધીકરણમાં
બે સમભાજનમાં અને એક અર્ધીકરણમાં
બે સમભાજનમાં અને ચાર અર્ધીકરણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમાજનમાં ભાજનોત્તરાવસ્થા ભાજનાવસ્થાથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?

રંગસૂત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય‌.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.
રંગસુત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન અગ્રસ્ય વર્ધમાન પેશીનું કોષકેન્દ્રપટલ શેમાં જોવા મળે છે ?

ભાજનાન્તિઅવસ્થા
ભાજનાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા
કોષરસ વિભાજન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP