બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મનલિકાઓ શેમાં ભાગ લે છે ?

કોષવિભાજન
સ્નાયુસંકોચન
DNA નક્કી કરવા
પટલના બંધારણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા દર 35 મિનિટે વિભાજન પામે છે. જો સંવર્ધનમાં 10⁵ કોષો / ml 175 મિનિટમાં વૃદ્ધિ પામે તો 175 મિનિટમાં પ્રતિ ml કોષનું સંકેન્દ્રણ શું હશે ?

5 X 10⁵ કોષ
32 X 10⁵ કોષ
175 X 10⁵ કોષ
35 X 10⁵ કોષ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન ત્રાંકતંતુઓ રંગસૂત્રોની સાથે જે સ્થાને જોડાણ ધરાવે છે. તેને શું કહેવાય ?

સેન્ટ્રિઓલ
ક્રોમોસેન્ટર
ક્રોમોમિયર
કાઈનેટોકોર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો દ્વિકીય કોષ કોલ્ચિસિનથી અસરગ્રસ્ત હોય તો પછી શું થાય છે ?

ચતુષ્કીય
ત્રિકીય
દ્વિકીય
એકકીય

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP