સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રિક્ટર (રિચર) માપક્રમ શું માપે છે ?

ભૂકંપની તીવ્રતા
ભૂકંપની વ્યાપકતા
મેગ્માનું તાપમાન
સીરભંગ પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP