સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રિક્ટર (રિચર) માપક્રમ શું માપે છે ?

સીરભંગ પ્રક્રિયા
મેગ્માનું તાપમાન
ભૂકંપની વ્યાપકતા
ભૂકંપની તીવ્રતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP