સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એસિડવર્ષા (Acid rain) માં વરસાદના પાણી સાથે કયો એસિડ જમીન પર પડે છે ?

એસિટીક એસિડ
ઝિંક કલોરાઈડ
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ
સલ્ફ્યુરિક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિદ્યુત-ઊર્જાનું યાંત્રિક-ઊર્જામાં રૂપાંતર કરવા માટે કયું સાધન વપરાય છે ?

ઈલેક્ટ્રિક મોટર
ઈલેક્ટ્રિક જનરેટર
સોલેનોઈડ
ઈલેક્ટ્રિક ઈસ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP