સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેના વાક્યો પૈકી કયું વાક્ય / વાક્યો સાચા છે.

આપેલ બંને
એક માણસ પાણી માંથી પાણી ઉપર રહેલ સિક્કાને જુવે છે ત્યારે હોય તેનાં કરતા વધારે ઉંચાઈ ઉપર સિક્કો દેખાય છે.
એક માણસ પાણીમાં પડેલ સિક્કાને જુવે છે અને તે સિક્કો છે તેની કરતાં વધારે પાસે દેખાય છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
100 ડેસીબલ ક્ષમતાનો અવાજ કોની સમકક્ષ છે ?

સામાન્ય સંવાદ / સંભાષણ
મશીન શોપમાંથી આવતો અવાજ
ગીચ શેરીઓનો અવાજ
સાંભળી શકાય તેવો અવાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વાહન વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં "Hyperloop one" નો અર્થ શું થાય છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ પણ નહીં
કોઈપણ જગ્યાએ ઉભા રહ્યા સિવાય ટ્રેનનો પ્રવાસ
આપેલ બંને વાક્યો
માણસો અને સામાનનું, વિમાનની ગતિથી પણ જમીન ઉપર વહન કરવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP