સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નાઈટ વિઝન સાધનોમાં કયા મોજાઓનો ઉપયોગ થાય છે ?

માઈક્રો વેવ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઈન્ફ્રા-રેડ વેવ
રેડીયો વેવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ટીવી સેટના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા રીમોટ કંટ્રોલને કાર્યવંત કરવા શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

રેડિયો વેવ
લાઈટ વેવ
સાઉન્ડ વેવ
માઈક્રો વેવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP