સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નાઈટ વિઝન સાધનોમાં કયા મોજાઓનો ઉપયોગ થાય છે ?

ઈન્ફ્રા-રેડ વેવ
રેડીયો વેવ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
માઈક્રો વેવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ટીવી સેટના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા રીમોટ કંટ્રોલને કાર્યવંત કરવા શાનો ઉપયોગ થાય છે ?

લાઈટ વેવ
સાઉન્ડ વેવ
માઈક્રો વેવ
રેડિયો વેવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP