સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માણસ દ્વારા સાદુ મશીન ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે-

સમાન કામ માટે ઓછું બળ વાપરવું પડે છે.
સમાન કામ ઝડપથી થાય છે.
ઓછું કામ થાય છે.
સમાન કામ માટે વધારે વાપરવું પડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રકાશ શામાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે સંપૂર્ણ આંતરિક પ્રતિબિંબ શક્ય બને છે ?

હવામાંથી કાચમાં
પાણીમાંથી કાચમાં
હવામાંથી પાણીમાં
હીરામાંથી કાચમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP