સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માણસ દ્વારા સાદુ મશીન ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે-

સમાન કામ ઝડપથી થાય છે.
સમાન કામ માટે વધારે વાપરવું પડે છે.
સમાન કામ માટે ઓછું બળ વાપરવું પડે છે.
ઓછું કામ થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રકાશ શામાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે સંપૂર્ણ આંતરિક પ્રતિબિંબ શક્ય બને છે ?

પાણીમાંથી કાચમાં
હીરામાંથી કાચમાં
હવામાંથી કાચમાં
હવામાંથી પાણીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP