સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલ બે યાદીની સાચી જોડ બનાવો.
1. વિટામીન - એ
2. વિટામિન - ડી
3. વિટામિન - ઈ
4.વિટામીન - બી-1
અ. ટોકોફેરોલ
બ. રેટિનોલ
ક. કેલ્સિફેરોલ
ડ. થાયમીન

1-બ, 2-ક, 3-અ, 4-ડ
1-ક, 2-બ, 3-ડ, 4-અ
1-ડ, 2-બ, 3-ક, 4-અ
1-અ, 2-ક, 3-બ, 4-ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વ્યક્તિઓ બી.એમ.આઈ કાઢવા માટે કયા બે પરિણામોની જરૂર પડે છે ?

આપેલ પૈકી કોઇ નહી
ઉંમર અને ઊંચાઈ
વજન અને ઉંમર
વજન અને ઉંચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP