સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

વિટામીન - કે - ઝેરોપ્થેલ્મીયા
વિટામીન - એ - એનીમીયા
વિટામીન - ઈ - રતાંધણાપણું
વિટામીન - ડી - સુકતાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ખાદ્યપદાર્થ અને ભેળસેળ માટેના પદાર્થોની સાચી જોડ દર્શાવો.
1) માવો
2) કોફી પાવડર
3) ક્રીમ
4) આઇસ્ક્રીમ
અ. જીલેટીન
બ. ચીકોરી પાવડર
ક. સ્ટાર્ચ
ડ. ઈથાઈલ એસીટેટ

1-ક, 2-બ, 3-અ, 4-ડ
1-બ, 2-ડ, 3-ક, 4-અ
1-ડ, 2-બ, 3-અ, 4-ક
1-ક, 2-ડ, 3-બ, 4-અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રોટીન કયા તત્વના બનેલાં છે ?

કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન
સલ્ફર, કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન
લોહતત્વ, કાર્બન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન
કલોરીન, કાર્બન, હાઇડ્રોજન, નાઇટ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP