ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મર્મમાં કહેવું હોય કે કટાક્ષ કરવો હોય ત્યારે શેનો પ્રયોગ થાય છે ?

ભાવે પ્રયોગ
વિકારી પ્રયોગ
કેવળ પ્રયોગ
કાકુ પ્રયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP