ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'શાલભંજિકા' નો વિસ્તૃત અર્થ શો થાય છે ?

લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી સુવર્ણની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી ધાતુની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી ચાંદીની પૂતળી
લાકડાના થાંભલાઓમાં ઊંચે જડવામાં આવતી લાકડાની પૂતળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP