વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
PRL( Physical Research Laborntory) અંગે નીચે પૈકી કયુ સાચુ છે.

આપેલ તમામ
તેની સ્થાપના 1947 માં અમદાવાદ ખાતે થઈ.
તે ઈસરોથી સ્વતંત્ર સંસ્થા છે.
તે અવકાશ વિભાગ હેઠળ કાર્રયરત છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈનસેટ શ્રેણીના ઉપગ્રહોના મુખ્ય ઉપયોગો કયા છે ?
(i) માહિતી પ્રસારણ
(ii) સંદેશા વ્યવહાર
(iii)વનીકરણનો ખ્યાલ
(iv)હવામાનનો ખ્યાલ

i અને ii
માત્ર iii
ii, iii અને iv
i,ii અને iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કલ્પના - 1 ઉપગ્રહનો મુખ્ય ઉપયોગ ___

અવકાશ સંશોધન
સૈન્ય સંચાર સેવા
માહિતી પ્રસારણ
આબોહવાનો અભ્યાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP