વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ડિજિટલ લોકર વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ડિજિટલ લોકર પહેલ હેઠળ પબ્લિક ક્લાઉડની સુવિધા આપવામાંમાં આવી રહી છે.
આપેલ બંને
આ સુવિધા હેઠળ e-sign સુવિધા આપવામાં આવી રહી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP