સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
હિમસુતા

બરફાચ્છાદિત
હિમ પર્વત
હિમાલયનો ઠંડો પવન
હિમાલયમાંથી નીકળતી નદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમાનાર્થી / પર્યાયવાચી (Synonyms)
નીચે આપેલા શબ્દનો અર્થ જણાવો.
ઘરવટ

ઘેઘુર અવાજ
ઘરમાંજ પતાવટ કરવી તે
ઘુંઘટવાળી
ઘર જેવા સંબંધવાળું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP