બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ
પેશી-કોષ-અંગ-દેહ
અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ
મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ
અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ
પેશી-કોષ-અંગ-દેહ
કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નિવસનતંત્રની રચના કેવી રીતે થાય છે ?

વસ્તી અને પર્યાવરણ વચ્ચે આંતરક્રિયા
વસ્તી અને જાતિ વચ્ચે આંતરક્રિયા
જીવસમાજ અને ઉર્જા વચ્ચે આપલે
સજીવ સમાજ અને પર્યાવરણ વચ્ચે આંતરક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવાવરણની રચના કેવી રીતે થાય છે ?

જૈનસમાજ ભેગા થઈને
નિવસનતંત્ર સંયુક્ત રીતે
વસતિઓ ભેગી થઈને
જાતિઓ ભેગી થઈને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP