બાયોલોજી (Biology)
વૈજ્ઞાનિકો સજીવોનો ચોક્કસ અભ્યાસ થઇ શકે તે માટે કઈ પદ્ધતિ અગત્યની છે ?

સંગઠન પધ્ધતિ
વિતરણ પદ્ધતિ અને સંગઠન પધ્ધતિ
વર્ગીકરણ પદ્ધતિ
વિતરણ પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધતા વધુ પ્રમાણમાં ક્યારે દેખાય ?

સતત નિરીક્ષણ કરવાથી અને તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી
સતત નિરીક્ષણ કરવાથી
તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી
અવલોકનક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધારવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP