બાયોલોજી (Biology)
આંશિક સ્વયંજનન પામતી અંગિકાઓ કઈ છે ?

હરિતકણ અને ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર અને લાઇસોઝોમ
કણાભસૂત્ર અને હરિતકણ
ગોલ્ગીકાય અને અંતઃકોષરસજાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્ર સાથે કયું વાક્ય અસંગત છે ?

અંતઃપટલ એ અનેક પ્રવર્ધો ધરાવે છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ બધા જ પ્રકારના અણુ માટે પ્રવેશશીલ છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ એ ચાળણી જેવાં છિદ્રો ધરાવે છે.
ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરીકરણ (ETS) માટેના ઉત્સેચકો એ બાહ્યપટલમાં હાજર હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP