બાયોલોજી (Biology)
પેકિટીન તબક્કા દરમિયાન___

પુનઃ સંયોજીત ગંઠીકા દૃશ્યમાન થાય.
વ્યતીકરણથી જનીનોની અદલાબદલી થાય.
આપેલ તમામ
રંગસૂત્રની રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાની ફરતે વીંટળાયેલી હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૂર્વાવસ્થા - I ના પેટા તબક્કાનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

લેપ્ટોટીન→ ઝાયગોટીન → પેકિટીન→ ડિપ્લોટીન→ ડાયકાનેસીસ
ઝાયગોટીન → લેપ્ટોટીન → પેકિટીન → ડાયકાઈનેસીસ
લેપ્ટોટીન→ પેકિટીન→ ઝાયગોટીન → ડિપ્લોટીન → ડાયકાઈનેસીસ
લેપ્ટોટીન → પેકિટીન → ઝાયગોટીન→ ડિપ્લોટીન→ ડાયકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઈન્ટરકાયનેપ્સીસ એટલે___

આંતરાવસ્થા અને વિભાજન અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
જે કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
અર્ધીકરણની બે અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
સમભાજન અને કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP