કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનની બધી સ્લાઈડોમાં અમુક ખાસિયતો જળવાઈ રહે તે માટે કઈ સ્લાઈડની પસંદગી કરી શકાય ?

બ્લેન્ક
આપેલ તમામ
ટાઈટલ
માસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

સ્લાઈડ શો
નોટસ પોઈજ
આઉટલાઈન
સ્લાઈડ સોર્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP