સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વનસ્પતિમાં પર્ણોમાંથી અન્ય ભાગો તરફ પ્રકાશ સંશ્લેષણની નીપજોનું વહન કોના દ્વારા થાય છે ?

અન્નવાહક પેશી
જલવાહક અને અન્નવાહકપેશી
જલવાહક પેશી
તમામ જીવંત પેશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રેઝીન અને ગુંદર વનસ્પતિના ક્યાં પ્રકારના પદાર્થો છે ?

બંધારણીય ઘટકો
પોષક પદાર્થો
ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો
વૃદ્ધિકારકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નિવસનતંત્રમાં સૌથી વધારે શક્તિ ક્યાં પોષકસ્તરે હોય છે ?

ઉત્પાદક
ઉચ્ચ માંસાહારી
તૃણાહારી
પ્રાથમિક માંસાહારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP