ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
ચરણા અમૃત પિવાનો અમારે નીત્ય/નીયમ છે.

ચરણામૃત પીવાનો અમારો નિયમ નિત્યનો છે.
ચરણામૃત પીવાનો મારે નિત્ય-નીયમ છે.
ચરણામૃત પીવાનો અમારો નિત્ય-નિયમ છે.
ચરણામૃત પિવાનો મારે નિયમ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

મારી અંતરની દુઆ પૂરું વળતર છે મારું એ જ છે.
દુઆ તેમના એ જ સાચું ને પૂરું વળતર છે અંતરની
સાચું વળતર છે અંતરની દુઆ પૂરું અંતરની એ જ મારી.
તેમના અંતરની દુઆ એ જ મારું સાચું ને પૂરું વળતર છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે.
વાસણો અવાજ કરે છે સાનુકૂળતા મુજબ.
સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે વાસણો.
અવાજ કરે છે વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
હંમેશા શુદ્ધ ગાયનું દૂધ પીઓ.

હંમેશા શુદ્ધ ગાયનું દુધ પીઓ.
હંમેસા ગાયનું શુદ્ધ દુધ પીવો.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હંમેશાં ગાયનું શુદ્ધ દૂધ પીઓ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
માંદા માણસથી મગજ ખવાય.

માણસ માંદગીમાં મગજ ખાય.
માણસથી મગ ખાવા માંદા પડાય‌.
માંદા માણસથી મગ જ ખવાય.
માંદુ મગજ માણસથી ખવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP