ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોષના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

મંતવ્ય, મન્વંતર, મસ્તક, માર્ચ
મન્વંતર, મસ્તક, મંતવ્ય, માર્ચ
માર્ચ, મન્વંતર, મંતવ્ય, મસ્તક
મસ્તક, માર્ચ, મન્વંતર, મંતવ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કહેવતનો અર્થ લખો : 'ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી'

સ્વાર્થ ન હોય તો દુશ્મન મિત્ર બની જાય છે.
ગરજ હોય તો પણ વૈધ વેરી બને છે.
સ્વાર્થ પૂરો થતાં સંબંધ શરૂ થાય છે
સ્વાર્થ પૂરો થતાં સબંધ પૂરો થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે પૈકી ભાવે પ્રયોગ દર્શાવતું વાક્ય કયું છે ?

દાંત વગર ચવાણું ખવાય કેવી રીતે
સરકારે રાહત કેન્દ્રો ખોલ્યા છે
મુજથી ખડખડાટ હસી પડાયું
બુટ કંઈ ખાસ ઘસાયા નહોતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP