બાયોલોજી (Biology)
m- RAN માટે અસંગત વિધાન જણાવો.

તેનું કાર્ય પૂરું થતાં વિઘટન પામે.
DNA ની ટેમ્પ્લેટ શૃંખલા પર સંશ્લેષણ પામે.
એમિનો ઍસિડનું વહન કરાવે.
પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની માહિતીનું વહન કરે,

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી અસંગત જોડ જણાવો :

DNA – પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની જગ્યા
t - RNA – પ્રતિસંકેત
m-RNA -જનીનસંકેત
r - RNA – રિબોઝોમ બંધારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP