બાયોલોજી (Biology)
વિરોઈડ્સ દ્વારા બટાટા અને માનવમાં અનુક્રમે કયા રોગ થાય છે ?

કિર્મિર, ડાયાબિટીસ
ક્લોરોસીસ, અલ્ઝાઈમર
તંતુમય ગ્રંથીલ, અલ્ઝાઈમર
અલ્ઝાઈમર, તંતુમય ગ્રંથીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP