ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'અંગૂઠાનો રાવણ કરવો' - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.

આનાકાની કરવી
વિજય મેળવવો
વધારી વધારીને બોલવું
અસત્યનું આચરણ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'લીલીસૂકી જોવી' રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો.

નબળી સ્થિતિ હોવી
વેલનું નિરીક્ષણ કરવું
વનનું નિરીક્ષણ કરવું
ચડતી-પડતીનો અનુભવ કરવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP